سایت هایی مرتبط
www.khamenei.ir
احکام تقلید
آب مطلق و مضاف
آب كر
آب قليل
آب جارى
آب باران
احكام آبها
احكام تخلى
آب چاه
استبراء
مستحبات و مكروهات تخلى
نجاسات
منى
خون
بول و غايط
مردار
كافر
شراب
عرق جنب از حرام
راه ثابت شدن نجاست
چيز پاك چگونه نجس مى شود
احكام نجاسات
مطهرات
آب
زمين
آفتاب
سگ و خوك
استحاله
انقلاب
انتقال
اسلام
تبعيت
برطرف شدن عين نجاست
استبراء حيوان نجاستخوار
غايب شدن مسلمان
رفتن خون متعارف
احكام ظرفها
وضو
وضوى ارتماسى
دعايى كه موقع وضو گرفتن مستحب است
شرايط صحت وضو
احكام وضو
چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفت
چيزهايى كه وضو را باطل مى كند
احكام وضوى جبيره
غسلهاى واجب
احكام جنابت
چيزهايى كه بر جنب حرام است
چيزهايى كه بر جنب مكروه است
غسل جنابت
غسل ترتيبى
غسل ارتماسى
احكام غسل كردن
استحاضه
احكام استحاضه
حيض
احكام حائض
اقسام زنهاى حائض
صاحب عادت وقتيه و عدديه
صاحب عادت وقتيه
صاحب عادت عدديه
مضطربه
مبتدئه
ناسيه
مسايل متفرقه حيض
نفاس 514-526
مس میت
احكام محتضر
احكام بعد از مرگ
وجوب غسل و كفن و نماز و دفن ميت
كيفيت غسل ميت
احكام كفن ميت
احكام حنوط
احكام نماز ميت
دستور نماز ميت
مستحبات نماز ميت
احكام دفن
مستحبات دفن
نماز وحشت
نبش قبر
غسلهاى مستحب
تيمم
دوم از موارد تيمم
سوم از موارد تيمم
چهارم از موارد تيمم
پنجم از موارد تيمم
ششم از موارد تيمم
هفتم از موارد تيمم
هفتم از موارد تيمم
چيزهايى كه تيمم به آنها صحيح است
دستور تيمم بدل از وضو يا غسل
احكام تيمم
احكام نماز
نمازهاى واجب
نمازهاى واجب روزانه
نمازهاى واجب روزانه
نماز جمعه و احكام آن
نماز جمعه و احكام آن
وقت نماز صبح
احكام وقت نماز
نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شود
وقت نماز ظهر و عصر
وقت نماز مغرب و عشا
نمازهاى مستحب
وقت نافله هاى يوميه
نماز غفيله
احكام قبله
پوشانيدن بدن در نماز
شرايط لباس نمازگزار
شرط اوّل ـ پاك بودن
شرط دوّم - غصبى نبودن
شرط سوم ـ از اجزاء مردار نباشد
شرط چهارم ـ از حيوان حرام گوشت نباشد
شرط پنجم ـ طلابافت نباشد
شرط ششم ـ از ابريشم خالص نباشد
مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد
چيزهايى كه در لباس نمازگزار مستحب است
چيزهايى كه در لباس نمازگزار مكروه است
مكان نمازگزار
جاهايى كه نماز خواندن در آنها مستحب است
جاهايى كه نماز خواندن در آنها مكروه است
احكام مسجد
اذان و اقامه
ترجمه اذان و اقامه
نيت
تكبيرة الاحرام
قيام ( ايستادن )
قرائت
ركوع
سجود
چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است
مستحبات و مكروهات سجده
سجده هاى واجب قرآن
تشهد
سلام نماز
ترتيب
موالات
قنوت
تعقيب نماز
صلوات بر پيغمبر
مبطلات نماز
چيزهايى كه در نماز مكروه است
مواردى كه مى شود نماز واجب را شكست
شكيات
شكهاى باطل كننده
شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد
شك در چيزى كه محل آن گذشته است
شك بعد از سلام
شك بعد از وقت
كثير الشك ( كسى كه زياد شك مى كند )
شك امام و ماموم
شك در نماز مستحبى
شكهاى صحيح
نماز احتياط
سجده سهو
دستور سجده سهو
قضاى سجده و تشهد فراموش شده
كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز
نماز مسافر
مسائل متفرّقه نماز مسافر
نماز قضا
نماز قضاى پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است
نماز جماعت
شرايط امام جماعت
احكام جماعت
وظيفه امام و ماموم در نماز جماعت
چيزهايى كه در نماز جماعت مكروه است
نماز آيات
دستور نماز آيات
نماز عيد قطر و قربان
اجير گرفتن براى نماز
احكام روزه
نيت روزه
چيزهايى كه روزه را باطل مى كند
خوردن و آشاميدن
جماع
استمنا
دروغ بستن به خدا و پيغمبر
رساندن غبار به حلق
فرو بردن سر در آب
باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح
اماله كردن
قى كردن
احكام چيزهايى كه روزه را باطل مى كند
آنچه براى روزه دار مكروه است
جايى كه قضا و كفاره واجب است
كفاره روزه
جاهايى كه فقط قضاى روزه واجب است
احكام روزه قضا
احكام روزه مسافر
كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست
راه ثابت شدن اول ماه
روزه هاى حرام و مكروه
روزه هاى مستحب
مواردى كه مستحب است انسان از كارهايى كه روزه را باطل مى كند خوددارى نمايد -1758-1759
احكام خمس
منفعت كسب
معدن
گنج
مال حلال مخلوط به حرام
جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا به دست مى آيد
غنيمت
زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد
مصرف خمس
احكام زكاة
شرايط واجب شدن زكاة
زكاة گندم و جو و خرما و كشمش
نصاب طلا
نصاب نقره
زكاة شتر و گاو و گوسفند
نصاب شتر
نصاب گاو
نصاب گوسفند
شرايط كسانى كه مستحق زكاتند
مصرف زكاة
نيت زكاة
مسايل متفرقه زكاة
زكاة فطره
مصرف زكاة فطره
مسايل متفرقه زكاة فطره
احكام حج
احكام خريد و فروش
مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند
معاملات مكروه
معاملات حرام
شرايط فروشنده و خريدار
شرايط جنس و عوض آن
صيغه خريد و فروش
خريد و فروش ميوه ها
نقد و نسيه
معامله سلف و شرايط آن
احكام معامله سلف
مسائل متفرّقه خريد و فروش
احكام شركت
احكام صلح
احكام اجاره
شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند
شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند
مسايل متفرقه اجاره
احكام جعاله
احكام مزارعه
احكام مساقات و مغارسه
كسانى كه از تصرف در مال خود ممنوعند
احكام وكالت
احكام قرض
احكام حواله دادن
احكام رهن
احكام ضامن شدن
احكام كفالت
احكام وديعه ( امانت )
احكام عاريه
متعه ( ازدواج موقت )
احكام عقد
دستور خواندن عقد
شرايط عقد
مواردى كه زن يا شوهر مى تواند عقد را بهم بزند
عده اى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است
احكام عقد دايم
احكام نگاه كردن
مسايل متفرقه زناشويى
احكام شير دادن
شرايط شيردادنى كه علت محرم شدن است
آداب شير دادن
مسايل متفرقه شير دادن
احكام طلاق
عده طلاق
عده زنى كه شوهرش مرده
طلاق بائن و طلاق رجعى
احكام رجوع كردن
طلاق خلع
طلاق مبارات
احكام متفرقه طلاق
احكام غصب
احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند
احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات
دستور سر بريدن حيوانات
شرايط سر بريدن
دستور كشتن شتر
چيزهايى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است
چيزهايى كه در كشتن حيوانات مكروه است
احكام شكار كردن با اسلحه 2610-2617
شكار كردن با سگ شكارى
صيد ماهى و ملخ
احكام خوردنيها و آشاميدنيها
آداب غذا خوردن
چيزهايى كه در غذا خوردن مذموم است
آداب آشاميدن
چيزهايى كه در آشاميدن مذموم است
احكام نذر و عهد
احكام قسم خوردن 2679-2684
احكام وقف
احكام وصيت
احكام ارث
ارث دسته اول
ارث دسته دوم
ارث دسته سوم
ارث زن و شوهر
مسايل متفرقه ارث
امر به معروف و نهی از منکر
بیمه
دفاع
مسائل بانکی
ملحقات
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
عرق شتر نجاستخوار
مسائل متفرقه نماز
احکام بانوان
مسائل متفرّقه تجارت‏
احکام نکاح
بدون گروه
 
 
منوی اصلی
صفحه اصلی
اخبار
مقالات
تالار گفتگو
پرسش و پاسخ
جستجو
جستجو در :
جستجو
ورود اعضا
ثبت نام
 ورود
اوقات شرعي
شنبه
۱۳۹۶/۹/۲۵
اذان صبح:
طلوع خورشید:
اذان ظهر:
غروب خورشید:
اذان مغرب: